Правила за участие в играта на Морени

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Играта (промоцията) е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.moreni.bg. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.moreni.bg.
  • II. Период на Промоцията (играта): 01.08.2018 г. - 30.09.2018 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията – Морени 36 г и Морени MAXX 49 г с промо опаковка.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.moreni.bg за периода на Промоцията.
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от промоцията, печелившите участници са длъжни да пазят и предадат на куриера, който доставя наградите, промоционалните опаковки С ПЕЧЕЛИВШИТЕ КОДОВЕ от закупените продукти и връчената и попълнена служебна бележка съгласно т. ХXVIII от настоящите правила, когато е приложимо.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • IX. Стъпка 1: Закупи вафли Морени 36 г или 49 г с промо опаковка. От вътрешната страна на всяка промоционална опаковка е отпечатан 8 символен код.
  • Стъпка 2: Регистрирай кодовете от вътрешната страна на опаковката на интернет страницата www.moreni.bg
  • При регистрацията участникът трябва да:
   • - въведе 8 цифрения код от промо опаковката
   • - въведе отговора на въпроса „Колко букви съдържа думата Морени?” (captcha code)
   • - въведе имейл
   • - потвърди (чрез чек-бокс), че:
   • 1. Че ще запази и предаде печелившите промоционални опаковки Морени на куриера при спечелване на евентуална награда
   • 2. Че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на промоцията
  • Стъпка 3: Разбери веднага дали печелиш една от предвидените награди:
   • С 4 регистрирани кода можеш да спечелиш миниколонка
   • Със 7 регистрирани кода можеш да спечелиш Parachute-ka.
  • Всеки печеливш участник ще бъде уведомен с екран и последващ имейл за спечелването на наградата, непосредствено след регистрацията на съответния нужен брой промоционални кодове за участие.
  • След всяка успешно направена регистрация участникът, получава предложение с локация за място на територията на България (природно и/или историческо), което може да посети на собствени разноски. Предложените исторически и/или природни обекти са само идея за посещение, което по никакъв начин не обвързва Организатора с евентуални взети решения от участниците за посещение на тези обекти и с финансирането на това. С настоящата активност Монделийз България ЕООД по никакъв начин не се обвързва с никакви преки и/или косвени разходи включително, но не и ограничително пътни разходи, нощувки, застраховки, изхранване и т.н. Организаторът не носи отговорност за евентуално претърпени злополуки и/или инциденти и свързаните с тях разходи.
 • Предвидени награди:
  • - Миниколонка - общо 3000 броя за периода на Промоцията.
  • - Parachute-ka самонудаваем барбарон - общо 250 броя за периода на Промоцията.
  • Разпределението на наградите ще се извършва всеки ден на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за разпределение на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди на база регистрации в Промоцията. По така описания механизъм средно на ден са предвидени по 49 броя миниколонки и 4 броя Parachute-ka самонудаваем барбарон.
  • Участниците разбират дали печелят веднага след регистрацията на необходимия брой кодове за всяка една награда, следователно:
   При регистрация на 4-тия необходим код, участниците имат шанса да спечелят миниколонка.
   При регистрация на 7-мия необходим код, участниците имат шанса да спечелят Parchute-ка (ако не са спечелили миниколонка с четири от регистрираните кодове).
  • X. При спечелване на миниколонка кодовете, с които е спечелена, не важат при участие за Parchute-ка. Ако при регистриране на четвърти код не е спечелена миниколонка, участниците могат да продължат да регистрират кодове за шанс за спечелване на Parchute-ка. Ако при регистрацията на седмия код не е спечелена и Parchute-ка, кодовете се нулират и за да продължи да играе, участникът трябва да регистрира нови уникални кодове от съответния необходим брой.
  • XI. Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.
  • XII. Печелившите ще бъдат известени веднага на екрана, че са спечелили, както и чрез имейл съобщение на регистрирания имейл адрес.
  • XIII. Всички печеливши ще бъдат публикувани и на страница Печеливши на www.moreni.bg. Печелившите ще бъдат публикувани на сайта с техните имейли като първите 3 символа от всеки имейл ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта www.moreni.bg. Публикуването се извършва всяка седмица от периода на Играта на следните дати: 08.08.2018 г, 15.08.2018 г., 22.08.2018 г. и 29.08.2018 г., 05.09.2018 г., 12.09.2018 г., 19.09.2018 г., 26.09.2018 г. и 01.10.2018 г. в рамките на 48 часа от съответната дата.
  • Един участник може да спечели само по една награда от вид.
  • XIV. Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ имейл адрес.
  • XV. Печелившите участници за миниколонка ще бъдат известени чрез имейл съобщение, в което ще бъде предоставен линк към интернет форма, на която в 10-дневен срок могат да предоставят име, фамилия, телефонен номер и адрес за получаване на наградата. Печелившите участници за Parachute-ka ще бъдат известени чрез имейл съобщение, в което ще бъде предоставен линк към интернет форма, на която в 10-дневен срок могат да предоставят име, презиме, фамилия, ЕГН (за попълване на служебна бележка съгласно т. XXVIII), телефонен номер и адрес за получаване на наградата.
  • XVI. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 10-дневен срок, предоставяйки данните за получаване, както е посочено в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XVII. Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!
  • XVIII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 10-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ имейл адрес, и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
  • XIX. Един участник може да направи максимум 7 регистрации в рамките на денонощие. Всеки пореден опит след максимума няма да бъде зачетен като валидна регистрация. Един участник може да направи максимум 427 уникални регистрации за целия период на активността.
  • Един участник може да спечели само по един брой награда от вид.
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ НЯМА ДА ВРЪЧВА НАГРАДИ НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ОПАКОВКИТЕ С ПЕЧЕЛИВШИ КОДОВЕ!
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ОПАКОВКИ МОРЕНИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ НА КОДА – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ ПРОМОЦИОНАЛНИ КОДОВЕ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ!
  • Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XX. Наградите ще бъдат доставени с куриер (Лео Експрес ЕООД) до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XXI. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XXII. За да получат награда от промоцията, печелившите участници са длъжни да пазят и предадат на куриера, който доставя наградите, промоционалните опаковки С ПЕЧЕЛИВШИТЕ КОДОВЕ от закупените продукти и връчената и попълнена служебна бележка съгласно т. ХХII от настоящите правила, когато е приложимо.
  • XXIII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
  • XXIV. Организаторът се ангажира заедно с всяка награда на стойност над 30 лв. да осигури на участник, който е спечелил, документ, удостоверяващ стойността на наградата, както е описано в т. XXVIII от настоящите правила.
  • XXV. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ОПАКОВКИ МОРЕНИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ ПРОМОЦИОНАЛНИ КОДОВЕ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ!
 • Обработване на лични данни:
  • XXVI. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XXVII. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, имейл и адрес, ЕГН) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Монделийз България ЕООД, както и разпространение на спечелени награди. Всички печеливши ще бъдат публикувани и на страница Печеливши на www.moreni.bg. Печелившите ще бъдат публикувани на сайта с техните имейли като първите 3 символа от всеки имейл ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта www.moreni.bg. Публикуването се извършва всяка седмица от периода на Играта на следните дати: 08.08.2018 г, 15.08.2018 г., 22.08.2018 г. и 29.08. 2018 г., 05.09.2018 г., 12.09.2018 г., 19.09.2018 г., 26.09.2018 г. и 01.10.2018 г. в рамките на 48 часа от съответната дата.
  • XXVIII. Организаторът се ангажира заедно с всяка награда на стойност над 30 лв. да осигури на участник, който е спечелил, документ, удостоверяващ стойността на наградата. За целта този участник ще трябва да предостави три имена и ЕГН. Спечелилите награда следва да ползват документа, удостоверяващ стойността и при подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица. От спечелилите участници ще бъде изискано и ЕГН, което ще бъде необходимо за издаването на служебна бележка за изплатен доход по смисъла на ЗДДФЛ, както и за изготвяне на справка от Организатора за изплатените доходи по смисъла на същия закон.
 • Отговорност:
  • XXIX. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, унищожени или повредени кодове, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
  • XXX. Организаторът на промоцията /играта/ не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху опаковки с печеливши кодове. Всички регистрации на промоционални кодове, напечатани от вътрешната страна на опаковката, подлежат на проверка от Организатора.
  • XXXI. Организаторът на промоцията /играта/ не носи отговорност към потребителите, в случай, че промоционални опаковки се продават в търговската мрежа след изтичане срока на промоцията.
  • XXXII. Организаторът не носи отговорност ако промоционални опаковки не се предлагат в определен търговски обект.
  • XXXIII. Организаторът на промоцията /играта/ и търговците на дребно, които продават промоционалните продукти, не носят отговорност за кодовете, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени при производството и опаковането на продуктите или при разопаковането им от потребителите.
  • XXXIV. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
  • XXXV. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXXVI. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в информационните системи, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната игра и/или доставката на награди.
  • XXXVII. Организаторът на промоцията не носи отговорност при предоставен невалиден, недействащ, нереален телефонен номер, ако последният е извън покритие на мобилния оператор или каквато и да е друга причина.
  • XXXVIII. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXXIX. „Монделийз България” EOOД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 01.08.2018 г. и/или да я прекрати на 30.09.2018 г.