• Правила за участие в играта на Морени
  СЛЕДВАЙ ТРЕПАЧА – ИЗЛЕЗ ОТ ЛАБИРИНИТА!
  • I. Организатор на промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.moreni.bg.
  • II. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.moreni.bg.
  • III. Период на промоцията /играта/: 03.05.2018 – 30.05.2018 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • IV. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!
 • Право на участие:
  • I. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 16 години с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Тип Топ Куриер АД, Лео Експрес ЕООД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • II. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • III. Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на промоцията /играта/:
  • Стъпка 1: Влез www.moreni.bg. Започни своята игра като избереш иконка. Трябва да минеш през лабиринта, събирайки нужния брой фъстъци/точки по пътя към изхода, като използваш стрелките „ляво”, „дясно“, „нагоре“, „надолу“ за 60 сек.
  • Стъпка 2: Събери необходимия брой точки за всеки един период от играта (посочени в Стъпка 3 по-долу) и се регистрирай за участие като въведеш име, фамилия, имейл и телефонен номер в прозореца за попълване на данни.
  • Стъпка 3: Разбери дали си един от печелившите, които ще бъдат уведомени лично с имейл съобщение за спечелването на наградата.
  • Всеки ден в периода на играта (общо 28 дни) участниците ще имат възможността да се включат в Играта, достъпна на www.moreni.bg.
   • В първия период (от 03.05 до 09.05.2018 г.) участниците трябва да съберат 5 точки за време от 60 секунди.
   • Във втория период (от 10.05 до 16.05.2018 г.) участниците трябва да съберат 8 точки за време от 60 секунди.
   • В третия период на активността (от 17.05 до 23.05.2018 г.) участниците трябва да съберат 10 точки за време от 60 секунди.
   • В четвъртия период на активността (от 24.05 до 30.05.2018 г.) участниците трябва да съберат 12 точки за време от 60 секунди.
  • Всеки участник има неограничен брой опити да се включи в играта. Всеки успешен опит, при който участник е събрал необходимия брой точки в съответния ден и попълвайки формата за регистрация, увеличава шанса за спечелване в дневните тегления.
   Всеки участник, изиграл успешно минимум три пъти Играта, в три различни дни за всеки отделен период и направил успешна регистрация, участва в тегленето на седмични награди.
   Единният идентификатор на всеки участник е неговият телефонен номер. За коректното отчитане на успешните опити на участника той трябва да използва един и същ телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер.
 • Награди:
  • Дневни награди:
   10 БРОЯ кутии Морени 36г. НА ДЕН (общо 280 бр. за периода на Играта). Всяка кутия Морени съдържа 30 броя вафли от по 36 г.
   Тегленето на дневните награди ще се извършва до 96 часа след края на всеки ден от Играта измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите на дневни награди ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.moreni.bg в рамките на 96 часа след края на всеки ден от периода на Играта.
  • Седмични награди:
   10 БРОЯ раници Морени НА СЕДМИЦА (общо 40 бр. за периода на играта).
   Тегленето на седмичните награди ще се извършва до 96 часа след края на съответния период от Играта измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите на седмичните награди ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.moreni.bg в рамките на 96 часа след края на всеки съответен период на Играта.
  • Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер в присъствието на 3-членна комисия.
   Един участник може да спечели само по една награда от вид.
   • I. Единният идентификатор на всеки участник е неговият телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ телефонен номер.
   • II. Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, в което ще бъде предоставен линк към интернет форма, на която в 5-дневен срок могат да предоставят име, фамилия, телефонен номер и адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, предоставяйки данните за получаване, както е посочено в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
   • III. Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!
   • IV. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение, не е предоставил валиден, реален и действащ телефонен номер, и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
  • Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • I. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • II. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • III. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност.
  • IV. В случай че печелившият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 • Обработване на лични данни:
  • I. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • II. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, имейл и адрес) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра организирани от Монделийз България ЕООД, както и разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите на дневни и седмични награди ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.moreni.bg в рамките на 96 часа след края на всеки ден/седмица от периода на Играта.
 • Отговорност:
  • I. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
  • II. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
  • III. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • IV. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • V. „Монделийз България” EOOД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 03.05.2018 г. и/или да я прекрати на 30.05.2018 г.